Bouw- en woonrijp maken inbreidingsproject Korianderhof

<strong>Bouw- en woonrijp maken inbreidingsproject Korianderhof</strong>

Het project betreft het bouw- en woonrijp maken van inbreidingsproject Korianderhof te Almere stad.

De bouwrijpwerkzaamheden bestaan voornamelijk uit: het verwijderen van de paalkoppen van de oude fundering van de school, het opnemen en aanbrengen van funderingslagen, het opnemen en aanbrengen van asfalt en elementverhardingen, het verrichten van grondwerk en het aanbrengen van riolering en drainage. De woonrijpwerkzaamheden bestaan voornamelijk uit: het opnemen van de tijdelijke elementverharding, het profileren van de fundering, aanbrengen van kolk en huisaansluitingen, het aanbrengen van asfalt en elementverhardingen, aanplant groen en de inrichting van het openbaar gebied zoals onder andere het plaatsen van meubilair en bebording.

VEGM stelt de ontwerp & bestek tekeningen op het RAW-contract, de kostenraming en verzorgt de aanbesteding.

Opdrachtgever: Gemeente Almere

Contractvorm: RAW